Заинтересовани за будућност управљања водним ресурсима у Србији?

Изнесите своје мишљење до 30.4.2020.

Београд, 28. фeбруар 2020. – Добар квалитет и квантитет вода представљају основу из које проистиче вода за пиће као и вода за потребе пољопривреде и индустрије. Поред тога, реке и језера су важни за рекреацију, туризам као и за природна станишта и биодиверзитет. Стога, управљање вредним ресурсом као што је вода представља кључно питање за одрживу будућност. Оквирна директива о водама (ОДВ) захтева од држава чланица ЕУ да обезбеде добар статус свих вода. Директива такође пружа смернице о томе како треба одржати равнотежу између заштите и коришћења воде.

Као држава која настоји да приступи Европској унији, Република Србија је започела израду Плана управљања водама. Активно укључивање свих страна којих се ова тема тиче, односно свих корисника воде, представља централни део процеса израде Плана.

Као што је предвиђено Оквирном директивом о водама, неопходна основа за даљи процес израде Плана  у Србији су „Програм рада и временска динамика израде Плана управљања водама“  као и„ Извештај о значајним питањима у области управљања водама“.

 Коментаре на горе наведене документе је могуће доставити до 30.4.2020.

Ове документе су припремили водопривредни органи Републике Србије у тесној сарадњи са пројектом „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ који финансира ЕУ.

Документима је могуће приступити на следећој интернет адреси: http://www.rdvode.gov.rs/javne-rasprave-plan-upravljanja-vodama.php .

Коментаре на раније наведене документе је могуће доставити до 30.04.2020. године на следећу адресу: odv@minpolj.gov.rs.