Теренско истраживање у оквиру ЕУ твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“

Главни циљ овог пројекта је да ојача капацитете Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе’’ и ЈВП „Воде Војводине’’, као и других сродних институција како би се у интегралном управљању водама спровели принципи који произилазе из Оквирне директиве о водама Европске уније, кроз израду елемената Плана управљања водама. Твининг је најважнији облик претприступне помоћи у изградњи институционалних капацитета, успостављен од стране Европске комисије.

Конкретан циљ пројекта је израда Плана управљања водама у Републици Србији за период 2021-2027. године.

Када је реч о рекама у Европи достизање „доброг еколошког статуса“ представља основни циљ. Док се у државама чланицама ЕУ еколошки статус редовно оцењује, мониторинг (надгледање/праћење) вода у Србији тренутно не обезбеђује детаљне информације.

Циљ овог мониторинга је успостављање кохерентног и свеобухватног прегледа стања воде унутар сваког водног подручја који ће омогућити да се сва водна тела, површинских вода, сврстају у једну од пет класа.

Биолошки мониторинг је срж оцене статуса широм ЕУ. Тим од 30 стручњака из Србије и Немачке прећи ће више од 1.000 км широм Србије током септембра. Укупно ће бити извршено узорковање на 15 локација.

Тим ће прикупити свеобухватне научне податке, ојачати сарадњу унутар научне заједнице и подићи свест јавности у вези са заштитом и коришћењем воде. Информације су неопходне како би се дошло до прегледа квалитета воде потребног за испуњавање услова за достизање „доброг статуса“ према стандардима Оквирне директиве о водама ЕУ (OДВ). Такође ће се омогућити прекогранично поређење резултата, нпр. када се ради о међународној реци попут Тисе.

Међудржавна сарадња између држава које учествују у овом пројекту ће се наставити кроз рад у Међународној комисији за заштиту реке Дунав (ICPDR) и другим међународним организацијама и након завршетка пројекта. За резултате пројекта, пропратне информације и фотографије, можете посетити нашу интернет презентацију www.wfd-serbia.eu.