ОКВИРНА ДИРЕКТИВА О ВОДАМА И ПЛАН УПРАВЉАЊА ВОДАМА

Шта је Оквирна директива о водама?

Дана 23. октобра 2000. године усвојена је Директива Европског парламента и Савета 2000/60/ЕK о успостављању оквира за деловање Заједнице у области политике вода (Оквирна директива ЕУ о водама, ОДВ).

ОДВ је до сада била најзначајнији део законодавства Европске комисије у области вода. Директива унапређује и интегрише начин на који се управља водним телима широм Европе.

ОДВ пружа свеобухватан поглед на водене екосистеме и управљање водама са општим циљем да се постигне добар статус свих водних тела. Директива се бави површинским и подземним водама.

Директива представља оквир који успоставља услове за подстицање делотворне заштите вода на локалном нивоу. Она пружа заједнички приступ и заједничке циљеве. На свакој држави чланици ЕУ је да достигне конкретне циљеве.

Шта је План управљања водама?

Планови управљања водама укључују интегрисани приступ заштити, побољшању и одрживом управљању водама. На сваких шест година, израђује се ревидирани план управљања водама у складу са Оквирном директивом о водама (ОДВ).

Србија, испред себе, има изазов да изради први план управљања водама. Према ОДВ, од Србије се захтева да уложи напоре како би се постигао барем добар статус у сваком водном телу унутар њених водних подручја.

Обавеза Србије је да изради план за свако водно подручје.

Између осталог, план управљања треба да обухвати следеће елементе:

Генерални опис карактеристика водних подручја (карту са назнаком положаја и граница водних тела)

Приказ значајних притисака и утицај људских активности на статус вода

Приказ и карту заштићених подручја – подручја питке воде, подручја за привредно значајне водене врсте, подручја осетљива на нутријенте, заштићена природна добра

Карту мреже мониторинга и приказ резултата мониторинг програма

Резиме мера за достизање еколошких циљева

Мере за примену начела поврата трошкова коришћења воде

Сажетак економске анализе мера коришћења вода предузетих зарад спречавања или смањења утицаја загађења

Мере јавног информисања и консултовања, укључујући њихове резултате и последице.